Vedtekter for Stallens Visevenner

Last ned Vedtekter for Stallens Visevenner 2019

 • 1 Formål:

1.1: Talentutvikling

Stallens Visevenner har som formål å gi vestnorske musikalske talent muligheter til å utvikle seg ved å arrangere medlemsmøter og fagsamlinger, konserter, kurs og talentkonkurranser i regionen – i samarbeid med og på vegne av viseklubber og andre musikkorganisasjoner i Norge.  Primært fokus er egenutviklet musikk/tekst der norske tekster står sentralt, og tradisjonsformidling av Norsk sangkultur.

1.2: Drive Artiststallen bærekraftig og klimanøytralt

Virksomheten drives fra og i en privateid stall på Hundvin, kalt Artiststallen, og via internett.

I Artiststallen kan talentene øve og det gjennomføres kurs, konserter og sammenkomster. For å oppnå dette skal foreningen drive stallen bærekraftig og klimanøytralt i tråd med FNs bærekraftmål.

1.3: Koordinere regionale aktiviteter

Foreningen Stallens Visevenner skal tilrettelegge for kurs/øving/veiledning og stimulerende sammenkomster, administrere og koordinere aktiviteter og markedsføring for viseklubber i regionen.

1.4: Integrering og likestilling

Musikk med fremmedspråklige røtter er også prioritert, for å virke til inspirasjon og god integrering av tilflyttere.  Foreningen vil bidra til likestilling i alle sammenhenger, og spesielt stimulere tilveksten av kvinnelige artister så lenge de er underrepresentert i bransjen.

Kommentar:
Vi legger vekt på å skape kjønnsbalanse (flere kvinnelige artister, takk!), balansekunst (ingen uønsket seksuell oppmerksomhet), integrering (av alle kulturer og fysiske funksjoner) og aldersbalanse (at de under 26 får et godt tilbud).

1.5: Organisasjonstilhørighet

Foreningen opptar medlemskap i Norsk Viseforum, og andre organisasjoner som fremmer formålet.

2.  Foreningens oppgaver:

Styret i Stallens Visevenner oppnevner det nødvendige antall arbeidsutvalg for de ulike øvingsaktivitetene i Stallen.

Utvalgenes oppgaver er å:

 • Arrangere aktiviteter som stimulerer talentene, så som konserter, kurs, talentkonkurranser og samlinger lokalt, regionalt og på internett.
 • Koordinere og markedsføre arrangementer for viseklubber og likedanne organisasjoner i regionen, og stimulere til samarbeide mellom dem og optimal ressursutnytting.
 • Sette sammen band/grupper lokalt som gir musikalsk støtte, veileder talenter, samt arrangerer kurs og opplæring.
 • Sørger for at stallen er operativ innenfor de tidene som er avtalt med dem som øver der.

3.  Medlemskap og kontingent:

Alle som er aktive brukere av Stallen kan søke om å bli medlemmer.  Styret bestemmer hvem som er aktive nok til å bli medlem.

4 . Årsmøtet:

Årsmøtet er Stallens Visevenners høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Årsmøtet skal:

 • Behandle Stallens Visevenners årsmelding
 • Behandle Stallens Visevenners regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingenten
 • Vedta Stallens Visevenners budsjett
 • Velge:
  • styremedlem(mer)
  • valgkomite

5. Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

6. Styret:

 • Stallens Visevenner ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 • Styret består av 2-3 medlemmer.
 • Minst to av styrets medlemmer skal være eiere av bygget stallen.
 • Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.
 • Styreleder og nestleder signerer foreningen alene (hver for seg).

7.  Styrets oppgaver:

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Stallens Visevenners økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Representere Stallens Visevenner utad

 

8.  Organisasjonsledd:

Stallens Visevenner organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Stallens Visevenners styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Stallens Visevenner, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Stallens Visevenner utad uten styrets godkjennelse.

9 . Oppløsning:

Oppløsning av Stallens Visevenner kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

10. Endring av vedtektene:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Endringer må ha vært ute på høring blant medlemmene. Forslag til endringer må være godkjent av Stallens styre og bygningens eiere.